Algemene voorwaarden

Artikel 1 Definities

 • 1.1 HMK: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid HMK Medical B.V.,ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 77950496, gevestigd en kantoorhoudende te 2031 BT Haarlem aan de Emrikweg 46, en tevens handelend onder de naam www.hmkmedical.nl en www.hollandsemondkapjes.nl, BTW nr.NL861211005B01, telefonisch bereikbaar op (023) 303 06 26, e-mail: info@hmkmedical.nl;
 • 1.2 Klant: iedere bezoeker van één van de Webwinkels van HMK, dan wel natuurlijk persoon of rechtspersoon die met HMK in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komtte staan;
 • 1.3 Producten: een of meerdere producten die door HMK in de Webwinkel wordt/worden aangeboden;
 • 1.4 Aanbieding: een of meerdere Producten die door HMK in de Webwinkel wordt/worden aangeboden, die om welke reden dan ook een andere prijs hebben dan de normale prijs;
 • 1.5 Webwinkel: een door de HMK geregistreerd systeem voor de verkoop op afstand, waarbij toten met het sluiten van een overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meerdere technieken voor communicatie op afstand, de zogenaamde ‘Koop op Afstand’;
 • 1.6 Offerte: verkoopofferte van Producten door HMK geformuleerd naar aanleiding van een offerteaanvraag;
 • 1.7 Overeenkomst: elke overeenkomst aangaande Koop op Afstand tussen HMK en de Klant, die tot stand is gekomen via de Webwinkel;
 • 1.8 Werkdagen: alle dagen met uitzondering van zaterdagen en zondagen en erkende feestdagen;
 • 1.9 Dagen: kalenderdagen;
 • 1.10 Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 • 2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere Aanbieding, Offerte en Overeenkomst tussen HMK en de Klant waarop HMK deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 • 2.2 Deze Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met HMK voor uitvoering waarvan door HMK derden dienen te worden betrokken.
 • 2.3 Indien zich tussen de partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is,dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Voorwaarden.
 • 2.4 Eventuele afwijkingen van deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3 Aanbiedingen, Offertes en totstandkoming overeenkomsten

 • 3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn, tenzij anders vermeld, inclusief de BTW.
 • 3.2 Offertes dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de Klant tot het doen van een aanbod. HMK is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de Klant geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een Overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
 • 3.3 Alle Offertes van HMK hebben een geldigheidsduur van drie (3) weken na dagtekening, tenzij in de Offerte een andere termijn voor aanvaarding is gesteld. Een Offerte vervalt indien het Product waarop de Offerte betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is;
 • 3.4 Een aanbod van een Klant als genoemd in artikel 3.2 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:a. de Klant heeft precies aangegeven welk Product hij wenst te ontvangen;b. de Klant heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de Webwinkel en de desbetreffende data aan HMK via de elektronische weg verzonden en deze data zijn door HMK ontvangen.
 • 3.5 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging en/of factuur aan de Klant per e-mail is verzonden naar het door de Klant opgegeven e-mailadres.
 • 3.6 De Klant en HMK komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige Overeenkomst tot stand komt. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod ende aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden van HMK zullen, voor zover de wet dat toelaat, hierbij gelden als een vermoeden van bewijs.3.7 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via e-mail via de webwinkels van HMK verstrekt en opgaven etc. met betrekking tot alle Aanbiedingen/producten en de belangrijkste kenmerken van de Producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Afwijkingen van de werkelijkheid kunnen geen aanleiding tot schadevergoeding en/of ontbinding zijn. HMK is niet aansprakelijk voor kennelijke verschrijvingen.
 • 3.8 De Klant is de prijs verschuldigd die HMK in haar orderbevestiging/factuur aan de Klant mededeelt. Kennelijke fouten of verschrijvingen in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de Overeenkomst door HMK worden gecorrigeerd.
 • 3.9 Alle Aanbiedingen in de Webwinkel(s) van HMK zijn vrijblijvend, ook indien deze een termijn van aanvaarding bevatten. HMK behoudt zich het recht voor om Aanbiedingen in te trekken.Alle Aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid. Prijswijzigingen voorbehouden.
 • 3.10 HMK kan niet haar aan zijn Offertes of Aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de Offertes of Aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan,een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 • 3.11 Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de Offerte ofde Aanbieding opgenomen aanbod dan is HMK daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij HMK anders aangeeft.
 • 3.12 Bezorgkosten voor bestellingen zijn verschillend per land via HMK. De bezorgkosten worden duidelijk weergegeven, inclusief de verschuldigde BTW.

Artikel 4 Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

 • 4.1 Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Genoemde levertijden gelden slechts als indicatie, derhalve kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.
 • 4.2 Indien een Product, dat tijdelijk niet op voorraad is, door de Klant wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het Product weer beschikbaar is. HMK streeft ernaar om een vertraging in de levering binnen één werkdag telefonisch of per e-mail aan de Klant te melden.
 • 4.3 Leveringen vinden plaats op het door de Klant tijdens de totstandkoming van de Overeenkomst opgegeven adres en pas nadat de betaling heeft plaatsgevonden.
 • 4.4 De Klant is te allen tijde verantwoordelijk voor het opgeven van een afleverplaats die voor HMK of ingeschakelde derden bereikbaar is voor levering in relatie tot de bestelde Producten. De uiteindelijke afleverplaats is te allen tijde ter beoordeling voorbehouden aan HMK of ingeschakelde derden (transporteur/chauffeur) en ingegeven door de mogelijkheden in termen van ruimte en techniek.
 • 4.5 Zodra de te leveren Producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico,waar het de Producten betreft, over op de Klant.
 • 4.6 HMK heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 • 4.7 Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

Artikel 5 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • 5.1 HMK is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden, indien:a. de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;b. na het sluiten van de overeenkomst HMK ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Klant de verplichtingen niet zal nakomen;c. indien door de vertraging aan de zijde van de Klant niet langer van HMK kan worden gevergd dat de Klant de Overeenkomst tegen de oorspronkelijke overeengekomen condities zal nakomen.
 • 5.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van HMK op de Klant onmiddellijk opeisbaar. Indien HMK de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 • 5.3 Indien HMK tot opschorting of ontbinding van de Overeenkomst overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 • 5.4 Indien de Klant een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert of op ongegronde redenen weigert bij aflevering, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte Producten,vermeerderd met de eventuele aan- en afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Klant in rekening worden gebracht.

Artikel 6 Overmacht

 • 6.1 HMK is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen jegens de Klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten aan haar schulden noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 • 6.2 Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de weten jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop HMK geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor HMK niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf HMK of van derden leveren eveneens een overmacht situatie op. HMK heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming van de Overeenkomst verhinderen, intreden nadat HMK haar verbintenis had moeten nakomen.
 • 6.3 HMK kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is iederder partijen gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden, zonder verplichtingen tot vergoeding van schade aan de andere partij.

Artikel 7 Betaling

 • 7.1 Bestellingen kunnen (voorlopig) op de volgende wijze worden betaald:
  a. Creditcard;
  b. iDEAL;
  c. bij vooruitbetaling.
 • 7.2 Levering van de Producten vindt plaats nadat de betaling heeft plaatsgevonden.

Artikel 8 Garantie, onderzoek, reclame

 • 8.1 De door HMK te leveren Producten voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
 • 8.2 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daarvan door de Klant en/of derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van HMK, de Klant of derden aan een Productwijzigingen hebben aangebracht dan wel getracht wijzigingen aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Klant komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar HMK geen invloed op kan uitoefenen.
 • 8.3 De Klant is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de Producten hem ter beschikking worden gesteld. Daarbij hoort de Klant te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeen gekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele gebreken dienen binnen 2 (twee) Werkdagen na ontvangst van de Producten schriftelijk (e-mail) aan HMK te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat HMK in staat is adequaat te reageren. De Klant dient HMK in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 • 8.4 Indien de Klant meer Producten heeft geaccepteerd dan besteld, dan houdt HMK zich het recht voor deze aanvullend in rekening te brengen en heeft de Klant hiertoe een betalings verplichting.
 • 8.5 Indien de Klant tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Klant blijft indat geval ook gehouden tot afname en betaling van de bestelde Producten.
 • 8.6 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Klant geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 • 8.7 Indien vaststaat dat een Product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal HMK het gebrekkige Product binnen redelijke termijn na retour ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijs niet mogelijk is, schriftelijk kennisgeving ter zake van het gebrek door de Klant, ter keuze van HMK, vervangen of zorg dragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Klant voldoen. In geval van vervanging is de Klant gehouden om het vervangen Product aan HMK te retourneren en de eigendom daarover aan HMK te verschaffen, tenzij HMK anders aangeeft.

Artikel 9. Afkoelingsperiode, herroeping en ruiling

 • 9.1 Nadat de Klant het door hem/haar bestelde Product heeft ontvangen, heeft deze de bevoegdheid om binnen 14 (veertien) Dagen na ontvangst van dit Product de onderliggende Overeenkomst met HMK te ontbinden. De Klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
 • 9.2 De Klant kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van het herroepingsrecht indien de Producten compleet, onbeschadigd, ongebruikt zijn en in de originele verpakking worden geretourneerd.
 • 9.3 Indien de Klant de Overeenkomst ingevolge het eerste lid van dit artikel wenst te ontbinden,dient hij dit schriftelijk (per e-mail) aan HMK te melden en het Product in een deugdelijke verpakking en voldoende gefrankeerd te verzenden naar HMK. De Klant draagt zelf de risico’s van de verzending.
 • 9.4 Indien de Klant reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat hij de Overeenkomst met HMK ingevolge het eerste lid van dit artikel heeft herroepen, zal HMK deze betalingen binnen 2 (twee) weken nadat HMK het door de Klant geretourneerde Product heeft ontvangen,aan de Klant terugbetalen.
 • 9.5 HMK behoudt het recht om geretourneerde Producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het Product reeds is gebruikt of door schuld van de Klant is beschadigd.
 • 9.6 Indien een Product wordt geretourneerd dat naar oordeel van HMK schade heeft opgelopendie aan een handeling of nalatigheid van de Klant is te wijten is of anderszins voor risico vande Klant komt, zal HMK de Klant hiervan schriftelijk (per e-mail) in kennis stellen. HMK heeft het recht om waardevermindering van het Product als gevolg van deze schade van het aan de Klant te betalen bedrag in te houden.
 • 9.7 Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door HMK alleen worden uitgesloten indien HMK dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst, heeft vermeld.
 • 9.8 Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor Producten:
  a. die door HMK tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant;
  b. die duidelijk van persoonlijke aard zijn;
  c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  d. die snel kunnen bederven of verouderen;
  e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop HMK geen invloed heeft.

Artikel 10 Aansprakelijkheid

 • 10.1 Indien HMK aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in dezebepaling is geregeld.
 • 10.2 HMK is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat HMK is uitgegaanvan door of namens de Klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 • 10.3 Indien HMK aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid vanHMK beperkt tot maximaal driemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 • 10.4 De aansprakelijkheid van HMK is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 • 10.5 HMK is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 • 10.6 HMK is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,herbewerking, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfs- en andersoortige stagnatie.
 • 10.7 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van HMK of haar leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 11 Privacy en verwerking van persoonsgegevens

 • 11.1 HMK verwerkt persoonsgegevens van de Klant voor de volgende doeleinden:
  a. de totstandkoming en uitvoering van de Overeenkomst;
  b. het onderhouden van contact met de Klant;
  c. het door HMK verrichten van marktonderzoek, verkoopactiviteiten en direct marketing.
 • 11.2 HMK zal passende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens van de Klant te beveiligen tegen verlies en onrechtmatige verwerking.
 • 11.3 Met het aangaan van de Overeenkomst gaat de Klant akkoord met de verwerking van de persoonsgegevens door HMK. De Klant kan deze toestemming op ieder gewenst moment intrekken, behalve voor zover de uitvoering van de Overeenkomst daardoor onmogelijk zou worden.
 • 11.4 HMK zal de gegevens van de Klant uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 12 Aanvullende of afwijkende bepalingen

 • 12.1 Aanvullende dan wel afwijkende bepalingen op deze Voorwaarden mogen niet ten nadele van de Klant zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat door de Klant op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 13 Wijziging van de Algemene Voorwaarden

 • 13.1 Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts van kracht nadien deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd, met dien verstande dat de toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Klant meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Artikel 14 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 • 14.1 Op alle Offertes, Aanbiedingen, aanvaardingen, overeenkomsten, diensten en alle overige rechtshandelingen van HMK is Nederlands recht van toepassing.
 • 14.2 Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming dan wel de uitvoering van de overeenkomst tussen HMK en Klant worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Noord-Holland.